آقاولی نسرین, نژادعلی معصومه, و قمی مهناز. 2017. “بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394”. فصلنامه بهداشت در عرصه 4 (4):1-8. https://doi.org/10.22037/jhf.v4i4.15751.