صیدی گله دار الهام, علیمحمدی ایرج, آل محمد سیده نفیسه, و نصیری پروین. 2018. “بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5 (3):1-7. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i3.14663.