حیدری علیرضا, کبیر محمدجواد, جعفری ناهید, بابازاده گشتی اشرف, هنرور محمدرضا, و لطفی منصوره. 2016. “بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 4 (2):35-42. https://doi.org/10.22037/jhf.v4i2.12014.