مجلسی نصر م.; فخری ی.; سرخوش م. ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 32–41, 2015. DOI: 10.22037/jhf.v2i3.8755. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/8755. Acesso em: 24 فوریه. 2024.