زارعی ا.; نجفی م.; رجایی ر. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی. فصلنامه بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 25–31, 2015. DOI: 10.22037/jhf.v2i3.7984. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/7984. Acesso em: 11 دسامبر. 2023.