سلگيع. ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 2, n. 4, p. 18-25, 3 نوامبر 2015.