ملکوتیانم.; خاشیز. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 2, n. 1, p. 1-9, 20 مارس 2015.