جعفری منصوریان ح.; محوی ا. ح.; مصطفی پور ف. .; علیزاده م. مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 48–55, 2014. DOI: 10.22037/jhf.v1i3.5412. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5412. Acesso em: 19 ژوئن. 2024.