ارفعی نیا ح.; کرمانی م.; آقائی م.; بهرامي اصل ف.; کریم زاده س. بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 37–44, 2014. DOI: 10.22037/jhf.v1i4.5368. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/5368. Acesso em: 19 ژوئن. 2024.