کشاورزمحمدین.; زالیع.; زینی‌وندم.; رضاییز.; تیموریم.; جزیزاده کریمیم.; محمدیس. وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 9, n. 3, p. 45-55, 13 آوریل 2022.