زمانی اهریس.; محمدرضاییژ.; زارعی پورم.; جدگالم. س.; دشتیس. بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 9, n. 2, p. 12-20, 19 فوریه 2022.