حکم آبادیر.; صادقیح.; فصیح رامندی ف.; کریمیع. ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 9, n. 2, p. 31-43, 19 فوریه 2022.