اکبری م. ا. شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 16–20, 2020. DOI: 10.22037/jhf.v7i4.30364. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30364. Acesso em: 21 آوریل. 2024.