کدیور ع.; کشاورز محمدی ن. نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 21–33, 2020. DOI: 10.22037/jhf.v7i4.30264. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/30264. Acesso em: 23 ژوئن. 2024.