پناهی ر. .; رمضانخانی ع.; طاووسی م.; حائری مهریزی ع. ا.; رضائی م.; نیکنامی ش. ا. بررسی راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 40–48, 2018. DOI: 10.22037/jhf.v6i2.21954. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/21954. Acesso em: 21 می. 2024.