پیمان ن.; زاده احمد ز.; دوستی ح. بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 1–7, 2018. DOI: 10.22037/jhf.v5i4.17313. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/17313. Acesso em: 23 ژوئن. 2024.