پناها.; کرمشاهيع.; میرزاییج.; حیدریم. بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 5, n. 2, p. 36-41, 18 اکتبر 2017.