صیدی گله دار ا.; علیمحمدی ا.; آل محمد س. ن.; نصیری پ. بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1–7, 2018. DOI: 10.22037/jhf.v5i3.14663. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/14663. Acesso em: 25 جولای. 2024.