حیدری ع.; کبیر م.; جعفری ن.; بابازاده گشتی ا.; هنرور م.; لطفی م. بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 35–42, 2016. DOI: 10.22037/jhf.v4i2.12014. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/12014. Acesso em: 19 ژوئن. 2024.