نجف پور ع. ا., جنیدی جعفری ا., & دوستي س. (2016). تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 3(2), 17–26. https://doi.org/10.22037/jhf.v3i2.8841