مجلسی نصر م., فخری ی., & سرخوش م. (2015). ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 2(3), 32–41. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.8755