زارعی ا., نجفی م., & رجایی ر. (2015). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی. فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(3), 25–31. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.7984