سلگيع. (2015). ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار. فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(4), 18-25. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i4.7575