ملکوتیانم., & خاشیز. (2015). اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان. فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i1.6395