جعفری منصوریان ح., محوی ا. ح., مصطفی پور ف. ., & علیزاده م. (2014). مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 1(3), 48–55. https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5412