ارفعی نیا ح., کرمانی م., آقائی م., بهرامي اصل ف., & کریم زاده س. (2014). بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 1(4), 37–44. https://doi.org/10.22037/jhf.v1i4.5368