سیمایی¬فرط., حاتمیح., رفیعیم., ابطحیم., & اسدی عراقی م. (2022). بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399. فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(3), 27-37. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36912