کشاورزمحمدین., زالیع., زینی‌وندم., رضاییز., تیموریم., جزیزاده کریمیم., & محمدیس. (2022). وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت. فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(3), 45-55. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36661