زمانی اهریس., محمدرضاییژ., زارعی پورم., جدگالم. س., & دشتیس. (2022). بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه. فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(2), 12-20. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36493