حکم آبادیر., صادقیح., فصیح رامندی ف., & کریمیع. (2022). ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی. فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(2), 31-43. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36111