اکبری م. ا. (2020). شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), 16–20. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30364