کدیور ع., & کشاورز محمدی ن. (2020). نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), 21–33. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30264