پناهی س., کریمی ع., & پوربابکی ر. (2020). مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), 34–46. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.25456