سعدانی م., خواجه م., تاج الدینی ح., تیموری ف., اکبری ع., & سرافراز م. (2018). فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 5(4), 18–25. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i4.19120