پیمان ن., زاده احمد ز., & دوستی ح. (2018). بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 5(4), 1–7. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i4.17313