پناها., کرمشاهيع., میرزاییج., & حیدریم. (2017). بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام. فصلنامه بهداشت در عرصه, 5(2), 36-41. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i2.16060