آقاولی ن., نژادعلی م., & قمی م. (2017). بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394. فصلنامه بهداشت در عرصه, 4(4), 1–8. https://doi.org/10.22037/jhf.v4i4.15751