صیدی گله دار ا., علیمحمدی ا., آل محمد س. ن., & نصیری پ. (2018). بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 5(3), 1–7. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i3.14663