حیدری ع., کبیر م., جعفری ن., بابازاده گشتی ا., هنرور م., & لطفی م. (2016). بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 4(2), 35–42. https://doi.org/10.22037/jhf.v4i2.12014