(1)
مجلسی نصر م.; فخری ی.; سرخوش م. ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران. J Health Field 2015, 2, 32-41.