(1)
زارعی ا.; نجفی م.; رجایی ر. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی. J Health Field 2015, 2, 25-31.