(1)
ملکوتیانم.; خاشیز. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان. J Health Field 2015, 2, 1-9.