(1)
جعفری منصوریان ح.; محوی ا. ح.; مصطفی پور ف. .; علیزاده م. مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو. J Health Field 2014, 1, 48-55.