(1)
ارفعی نیا ح.; کرمانی م.; آقائی م.; بهرامي اصل ف.; کریم زاده س. بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390. J Health Field 2014, 1, 37-44.