(1)
کشاورزمحمدین.; زالیع.; زینی‌وندم.; رضاییز.; تیموریم.; جزیزاده کریمیم.; محمدیس. وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت. J Health Field 2022, 9, 45-55.