(1)
زمانی اهریس.; محمدرضاییژ.; زارعی پورم.; جدگالم. س.; دشتیس. بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه. J Health Field 2022, 9, 12-20.