(1)
حکم آبادیر.; صادقیح.; فصیح رامندی ف.; کریمیع. ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی. J Health Field 2022, 9, 31-43.