(1)
اکبری م. ا. شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا. J Health Field 2020, 7, 16-20.