(1)
کدیور ع.; کشاورز محمدی ن. نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا. J Health Field 2020, 7, 21-33.