(1)
طاوسی م.; پناهی ر.; حائری مهریزی ع. ا.; عنبری م.; مظفری کرمانی ر.; رستمی ر.; هاشمی ا. مداخلات پیشگیرانه در خصوص مصرف دخانیات توسط نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مروری. J Health Field 2019, 6, 36-49.